• Facebook

Léif Gäscht / Chers clients ... 

hoffen dir sidd all gesond an dass mir zesummen ët och bleiwen!
Noo baal 11 Wochen sin mir houfrëch iech erëm an Ärem Restaurant Beim Alen Tuurm ze begréissen. 

Mat respekt op den viergeschriiwen Moosnaamen vun onsen Autoritéiten géint d’Ausbreedung vum Virus COVID-19, 

hun mir den Tuurm ëmdisposéiert.
Réservéiert am léiwsten ären Dësch. 
Vergiesst nët är Masken wann dir ons besiche kommt. 
Profitiert vun Eisem Take-Away Service an rufft eis op den 32 68 55 un fir är commande duerch ze gin.

Een grousse MERCI un iech all fir äert Vertrauen, an Respekt fir onsen Staff fir hiert Engagement an déser aussergewëinlecher Zäit!

Bis geschwënn...

 

Nous espérons que vous allez bien et que ensemble nous le restons!
Après près de 11 semaines, nous sommes fiers de pouvoir vous ré-accueillir dans votre Restaurant Beim Alen Turm.
Avec respect aux décisions prisent par nos autorités contre la propagation du virus COVID-19, nous avons aménagé nos locaux. 
Profitez de notre service „TAKE-AWAY“ en commandant par téléphone au 32 68 55.

Un grand MERCI à vous tous pour votre confiance, et respect à notre Staff pour son engagement en cette période particulière!

À bientôt ...